Vyberte stranu

 

Najstaršia písomná správa o Bardejove sa nachádza v Ipatijevskom letopise z 1241roku.  V priebehu XIII-XIV storočia sa mesto Bardejov stáva jedným z významných centrov Uhorska. V roku 1376 Ľudovit I dáva mestu Bardejov privilégia slobodného kráľovského mesta. Koncom XIV. storočia sa tu nachádza viac ako 40 remesiel  a cechov.  Po bitke pri Rozhanovciach (1312) z mesta vyhnali pravoslavného kňaza do obce Beloveža. Kostol sv. Egídia začali stavať v XIV. storočí – je to unikátna pamiatka gotiky. Mestská radnica bola postavená v r. 1509. Popularitu Bardejovu priniesla výroba plátna. V XVI. storočí Bardejov sa stal centrom reformácie a osvietenstva. Významnú rolu v tom zohrali rektori mestskej latinskej školy básnik L. Kox (1523), V. Eck (1530-39) a zvlášť L. Stöckel (1539-60), žiak Martina Luthera a F. Melanchtona. V XVII. storočí  tu pôsobil pedagóg, filozof, spisovateľ E. Ladiver. Reformačné hnutie podporila tlačiareň D. Gutgessela a I. Klosa. V roku 1581 bola v meste Bardejov vydaná najstaršia slovenská tlačená kniha „Katechizmus“ od Luthera. V meste pracovali organista Z. Zarevuc (1625-1665) a skladateľ B.Keller (1820).  Národné obrodenie z polovice XIX. storočia je späté s činnosťou kňaza J. Andriščíka. V medzivojnovom období v oblasti vzdelavania výnikli prelát g. Žebrácky a školský inšpektor B.Krpelec, autor monografie „Bardejov a jeho okolie voľakedy a dnes“. Podľa počtu obyvateľov (3 000 – 3 500 obyvateľov) Bardejov už v XV-XVI storočí patril medzi také mesta, ako Bratislava, Košice, Levoča. Úpadok Bardejova sa začal v XVII. storočí. Nízkoproduktívna remeselná výroba, nepritomnosť firiem spojených s finančným kapitalom, nerozvinutá doprava (do železničnej siete bol Bardejov pripojený v roku 1903) a spojenie vyvolali stagnáciu Bardejova. Výstavba priemyselných závodov po roku 1948 (obuvnícky, strojárenský, potravinársky, drevospracujúci a iné) sa pozitívne prejavilo na celkovej dynamike rozvoja mesta. V 1953 mesto Bardejov bolo vyhlásené za mestskú  pamiatkovú rezerváciu. V 1986 UNESCO udelilo mestu „Zlatú medailu“. Kostol sv. Egídia a bývala mestská radnica boli prehlásené za národné kultúrne pamiatky. Do Europského fondu kultúrneho dedičstva boli zahrnuté aj mestské hradby. Šarišské múzeum bolo založené v roku 1903. V areáli Bardejovských kúpeľov sa nachádza Múzeum ľudovej architektúry –  prvý na Slovensku. V meste je niekoľko strených škôl a spoločenských organizácií. Od roku 1973 sa tu každoročne uskutočňuje festival ľudových piesni Rusínov-Ukrajincov Prešovska „Makovická struna“. V povojnovom období v Bardejove rozvíjal svoju činnosť OV UNRP (1945-51), OV

KZUP (1951-90), teraz OR ZRUSR (od 1990).