Vyberte stranu

ZVÄZ RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR) v duchu a v súlade s uznávanými medzinárodnými dokumentmi, Listinou základných práv a slobôd, Ústavou Slovenskej republiky združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou, materiálne a iným spôsobom podporujú kultúrny, spoločenský a vedecký život Rusínov-Ukrajincov na Slovensku.
Zväz vytvára podmienky na uplatnenie práv Rusínov-Ukrajincov na historicky daný spôsob života, vlastnú kultúru, používanie materinského jazyka a vlastnú svojbytnosť, napomáha všestrannému rozvoju národnostného školstva, prispieva k zachovávaniu východného cirkevného obradu. ZRUSR každoročne usporadúva niekoľko ústredných a celý rad regionálnych a miestnych kultúrnych podujatí, je vydavateľom dvojtýždenníka Nove žytťa a detského mesačníka Veselka ako aj neperiodickej tlače.
Ústredná rada ZRUSR sídli v Prešove, regionálne rady majú sídla v Bardejove, Humennom, Košiciach, Prešove, Starej Ľubovni a vo Svidníku.